Pleegzorg en het regeerakkoord 2017-2021

Dit artikel is geschreven door Gerdijanne Leestemaker, expert jeugdzaken.

Wat is er gebeurd in de afgelopen jaren binnen de pleegzorg. Het is alweer bijna 20 jaar geleden dat ik gedurende vier jaar als ‘pleeggezinbegeleider’ heb mogen werken. In de jaren daarna hebben mijn man en ik deeltijdpleegzorg geboden in de vorm van weekendopvang. En onlangs heb ik opnieuw als ‘interim teamleider pleegzorg en gezinshuizen ‘ van dichtbij mogen meemaken wat een boeiend vak dit deel van de jeugdhulp is. De dynamiek die er komt kijken bij het opvangen van kinderen in een gezinsvorm vraagt om een overstijgende blik van pleegouders en betrokken professionals;

  • Oog hebben voor de loyaliteit van kinderen naar hun ouders, ongeacht wat er gebeurd is,
  • Oog hebben voor de familie en het netwerk van de kinderen,
  • Oog hebben voor het gedrag dat vaak voor verlies en rouw staat en moeilijk te hanteren is.

Wat zijn de verschillen die ik signaleer in vergelijking met twintig jaar geleden?

  • De problematiek van de kinderen die in pleegzorg komen lijkt, na de transitie van de jeugdzorg in 2015, groter te zijn geworden. Zoals bedoeld met de transitie wordt er eerst vanuit diverse vormen van lichte zorg gekeken wat mogelijk is in de thuissituatie. Het gevolg is dat er al veel is gebeurd voor dat een kind wordt aangemeld voor pleegzorg of een gezinshuis.
  • De rapportagedruk lijkt toegenomen te zijn.
  • De jeugdzorgaanbieders hebben te maken met andere financieringsstromen en lijken over minder financiele draagkracht te beschikken in vergelijking met 20 jaar geleden.

Vooral het laatste punt intrigeert mij. Een bedrijf dient immers, net als een mens, zelf gezond te zijn om anderen te kunnen ondersteunen. Hoe zal het nieuwe kabinet anticiperen op de huidige situatie waarin de financiële druk binnen de jeugdhulp fors is toegenomen.

Anno 2017 wordt het opvangen van kwetsbare kinderen in een gezinsvorm benoemd in het regeerakkoord;

“Als het thuis niet meer gaat, moeten kinderen kunnen rekenen op passende zorg, bij voorkeur – als dit in het belang van het kind is – in een pleeggezin of gezinshuis. Daarbij is ruimte voor innovatie. We voeren het Actieplan Pleegzorg samen met de sector voortvarend uit om voldoende pleegouders te werven en te ondersteunen.”

Het Actieplan pleegzorg  bevat een overzicht van lopende en nieuwe acties om actuele opgaven in de pleegzorg op te pakken.

 

Pleegzorg begeleiden is een vak

Vaak krijgen pleegouders complimenten uit hun nabije omgeving “Wat knap wat jullie doen, ik weet niet of ik dat zou kunnen en willen” zijn veel gehoorde reacties. Als het moeilijk is met het opvangen van een kind of jongere die geboren is uit andere ouders dan wordt er anderzijds door de omgeving ook makkelijk verwezen naar de eigen keuze van de pleegouders om voor de pleegzorgsituatie te kiezen.

Dat het begeleiden van pleeggezinnen een vak is wordt zichtbaar door de samenwerking van Jeugdzorg Nederland en Stichting Kinderpostzegels in de beschrijving van de methodiekontwikkeling ” Pleegzorg begeleiden is een vak”.

 

Kwaliteit bieden

Met de transitie van de jeugdzorg is met name een slag gemaakt om minder zware jeugdhulp in te zetten. Vanuit de instellingen die jeugdzorg aanbieden wordt de visie om preventief minder dure vormen van zorg in te zetten waar dat kan, ondersteund.

Om goede hulp te kunnen bieden aan kinderen en ouders dient er doorlopend geinvesteerd te worden in het vakmanschap van professionals. Ook bij lichte vormen van zorg dienen professionals kwalitatief goed toegerust te zijn.

De voorzitter van Jeugdzorg Nederland, Hans Spigt, doet een handreiking om in gesprek te gaan met de nieuwe minister de Jonge met als doel om te spreken over de transformatie van de jeugdzorg. Hij benoemt dat het in de gesprekken met de gemeenten in de afgelopen jaren vooral is gegaan over de prijs van de geboden hulp en minder over de kwaliteit. Dit sluit aan bij wat ik heb ervaren nu ik weer een kijkje mocht nemen aan de kant van de aanbieder van jeugdzorg.

Voor alle gezinnen en kinderen die te maken hebben met een situatie waarin men tijdelijk extra steun nodig heeft is het te hopen dat de minister in gaat op de uitnodiging van Hans Spigt en dat het gesprek vooral gaat over de kwaliteit van zorg. Om kwaliteit te leveren dienen zowel de professionals die in dienst zijn bij de jeugdzorgaanbieders als wel de pleegouders goed toegerust te zijn. Er dient ruimte te zijn voor interne consultatie en deskundigheidsbevordering. De deskundigheidsbevordering van pleegouders dient aan te sluiten bij de vraag van henzelf en de hulpvraag van de kinderen. Door goede ondersteuning van de pleeggezinnen en gezinshuishouders kun je daadwerkelijk transformeren naar innovatieve vormen van zorg in een gezinsvorm. En dat deze vormen van hulp goedkoper zijn is vervolgens mooi meegenomen en een bijkomend voordeel!