‘Leren van en met elkaar’ in belang van kind, professional en organisatie.

We horen het steeds vaker om ons heen; “we gaan in onze organisatie naar een cultuur van leren van en met elkaar”.  In scholen, integrale kindcentra, kinderopvangorganisaties en voorschoolse instellingen zoals de peuterspeelzaal, komen we deze wijze van professionaliseren en innoveren steeds vaker tegen. Een cultuur welke ooit gestart is in het bedrijfsleven, overgewaaid naar o.a. het bankwezen en gemeenten. Waarom is het populair en beter nog waarom zou het werken voor kinderopvang en peuterspeelzaalprofessionals?

Kindontwikkeling, professionalisering en innovatie

In een maatschappij waarbij aspecten als betrokkenheid van alle medewerkers, informeel leren en het gezamenlijk werken aan innovatieve oplossingen voor eigentijdse dilemma’s, vanuit gedeeld leiderschap en verantwoordelijkheid, steeds meer aan de orde is, past werken in netwerken of professionele leergemeenschappen (PLG’s). Het wordt steeds meer gezien als een manier voor succesvolle professionalisering en groei van de organisatie.

Het werken vanuit een lerende cultuur, gaat echter niet zomaar. Wanneer we dit bekijken vanuit de werkzaamheden en de taak van de pedagogische professional, het werken aan de brede ontwikkeling van het jonge kind, zijn er zes basis- en educatieve interactievaardigheden die van belang zijn. Het afleggen van verantwoording  over deze ontwikkeling van een kind is ook een taak van de pedagogisch professional, dit vanuit een dialoog met ouders en collega’s. Beide werkzaamheden van de pedagogisch professional veronderstelt een samenwerking met allen, in het belang van het kind.

Professionele leergemeenschappen

Werken en leren vanuit een lerende cultuur, zoals de professionele leergemeenschap, gaat dus over werken en leren op de werkvloer, over de dagelijks praktijk. Alleen dan draagt een PLG bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en is de organisatie in staat zichzelf duurzaam te ontwikkelen en te innoveren.

Cruciaal bij het vormen van een PLG zijn de uitgangspunten:

  • De PLG bepaalt de onderwerpen op basis van doelen en ontwikkeling;
  • Consensus over het doel;
  • Aandacht hebben voor elkaar;
  • Allen dragen bij door uitwisseling van (aanwezige) kennis en ervaring;
  • Pas toe en leer en verbeter;
  • Een structurele samenwerking met een vaste structuur en ritme;
  • Doelen, acties, ontwikkeling en successen zichtbaar maken;
  • De reflectieve dialoog: kijk terug en verbeter verder.

 Wat betekent dit voor kinderopvangorganisaties of voorschoolse instellingen?

De basis van een PLG in een kinderopvangorganisatie en/of voorschoolse instelling kan geformuleerd worden door de brede kind ontwikkeling vanuit genoemde interactievaardigheden en het (door)ontwikkelen en innoveren van de eigen organisatie.

De toegevoegde waarde van het werken in een PLG is dat het de pedagogisch professional leert een dialoog vorm te geven, waarbij hij of zijn vanuit eigen handelen benoemen kan wat de toegevoegde waarde van zijn/haar werk is geweest op de brede ontwikkeling van een kind. Zo is de pedagogisch professional beter in staat de verantwoording over de ontwikkeling van het kind af te leggen en het gesprek met ouders en andere belanghebbende te voeren.

Een lerende cultuur zoals in een professionele leergemeenschap, geeft hem/haar hiermee een krachtige tool in handen waarbij organisatie- en sector overstijgend leren en werken, verder vorm kan krijgen. De eerste stap naar interdisciplinair samenwerken in belang van het kind èn professionals wordt daarmee gemaakt.

 

Auteur: Angèle van der Star