Kinderombudsman: Armoedebeleid sluit onvoldoende aan bij wat kinderen nodig hebben

Bij armoede denkt iedereen direct aan financiële problemen en dat daar de oplossing moet worden gezocht. Maar armoede is zoveel meer: het is een complex verhaal waarbij sociale uitsluiting (het sociaal-cognitieve aspect) een prominente rol speelt. Dit zogenoemde ‘sociaal-cognitieve aspect’ is tot nu toe onderbelicht gebleven. Het is tevens de reden dat de huidige aanpak, die zich vooral richt op de financieel-economische kant van armoede, geen duurzaam resultaat op kán leveren.

‘Leren van en met elkaar’ in belang van kind, professional en organisatie.

We horen het steeds vaker om ons heen; “we gaan in onze organisatie naar een cultuur van leren van en met elkaar”.  In scholen, integrale kindcentra, kinderopvangorganisaties en voorschoolse instellingen zoals de peuterspeelzaal, komen we deze wijze van professionaliseren en innoveren steeds vaker tegen. Een cultuur welke ooit gestart is in het bedrijfsleven, overgewaaid naar o.a. het bankwezen en gemeenten. Waarom is het populair en beter nog waarom zou het werken voor kinderopvang en peuterspeelzaalprofessionals?

Jeugdwerkloosheid daalt, maar het aantal jongeren in de bijstand niet

Na een periode van veel werkloosheid en crisis lijkt de arbeidsmarkt weer aan te trekken. De jeugdwerkloosheid daalt, maar hier lijken vooral de hoger opgeleide jongeren met een startkwalificatie van te profiteren. Het aantal jongeren in de bijstand, met name in de noordelijke provincies, daalt echter (nog) niet. Vooral de groep jongeren zonder startkwalificatie met een afstand tot de arbeidsmarkt lijkt in de bijstand te groeien.

Aansluiting onderwijs en zorg moet (soms) nog gevonden worden

Staatssecretaris Sander Dekker concludeert in zijn 11e Voortgangsrapportage Passend Onderwijs dat er met de invoering van het Passend onderwijs veel nieuwe ontwikkelingen in gang gezet zijn. Zo wordt er steeds meer samengewerkt tussen regulier en speciaal onderwijs, is er meer aandacht voor thuiszitters, en vinden leerlingen vaker een passende plek op een reguliere school. Maar hij concludeert ook dat de aansluiting van het onderwijs en de zorg nog niet soepel loopt.

Lopen we de onderwijsachterstand in?

Voor het benutten van alle talenten van kinderen is de basiskwaliteit van onderwijs een voorwaarde. De basis zit in goede leerkrachten, goede schoolleiders en goede bestuurders. Als een school in staat is om op een slimme manier met data over leerlingen en informatie goed te vertalen naar de lespraktijk, levert dat op termijn talentontwikkeling van alle leerlingen op. Zolang dit nog niet op alle scholen het geval is, lopen we de onderwijsachterstand niet in.

Armoede kan ons allemaal overkomen

In Nederland groeien volgens recente CBS-gegevens meer dan 400.000 kinderen op in armoede. Landelijk gaat het om 12 procent van de kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Zij lopen een grote kans om verstoken te blijven van (basis)voorzieningen voor bijvoorbeeld school, sport en cultuur die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Ook heeft het langdurig voortduren van een armoedesituatie een negatieve impact op hun kansen voor een volwaardige participatie aan de samenleving.
Covalente ondersteunt gemeenten bij het opzetten van een ‘ Kindpakket’ .

Plannen voor (preventie van) kinderen die opgroeien in armoede

Covalente helpt gemeenten en organisaties bij het bedenken van plannen om te voorkomen dat kinderen moeten opgroeien in armoede, of als armoede hen belemmerd in hun kansen en ontwikkeling. Wij bieden aan om het zogenaamde ‘kindpakket’ op maat te implementeren, maar er kan ook gedacht worden aan specifieke activiteiten om in te zetten voor gemeenten en haar partners. Gezamenlijk kunnen we kinderen verder helpen als ze het even niet zo makkelijk hebben thuis.